Pihojen Hoito

Pihan- ja puutarhanhoito

Hyvin hoi­det­tu piha on kan­nat­ta­va investointi

Tar­vit­set­ko puu­tar­han­hoi­too­si spar­raus­ta ja ammat­ti­lai­sen osaa­vaa näke­mys­tä? Olet­ko myy­mäs­sä kotia­si tai pitä­mäs­sä puu­tar­ha­juh­lat? Koti­pi­han voi stai­la­ta sii­nä mis­sä asun­non­kin – näin saa­daan aikai­sek­si näyt­tä­vä puutarhakokonaisuus.

Kau­nii­seen puu­tar­haan ja sen hoi­toon kan­nat­taa inves­toi­da. Sään­nöl­li­sen hoi­don avul­la pihan puus­to pide­tään tur­val­li­se­na ja istu­tuk­set kun­nos­sa. Hyvin hoi­det­tu puu­tar­ha ja puus­to myös nos­ta­vat kiin­teis­tön arvoa. Puu­tar­ha lisää kodin viih­tyi­syyt­tä ja par­haim­mil­laan tuo lisää oles­ke­lu­ti­laa, eri­tyi­ses­ti kesäisin.

Jätä pihan- ja puu­tar­han­hoi­to ammattilaiselle

Puu­tar­han hoi­to vaa­tii suun­ni­tel­mal­li­suut­ta, aikaa ja pit­kä­jän­tei­syyt­tä. Lop­pu­tu­los on aina odo­tuk­sen arvoi­nen. Jos haluat hoi­ta­mi­sen sijaan naut­tia puu­tar­has­ta­si, anna ammat­ti­lais­tem­me hoi­taa työ ja yllä­pi­to puo­les­ta­si. Arbo­ma­rel­la hal­lit­sem­me iso­ja koko­nai­suuk­sia ja takaam­me kor­kea­laa­tui­sen työ­jäl­jen. Teem­me tar­pei­siin­ne sopi­van suun­ni­tel­man pihan, kas­vi­maan tai yrt­ti­pen­kin hoidosta.

Myös vapaa-ajan asun­nol­le on muka­va men­nä, kun ammat­ti­lai­nen on käy­nyt siis­ti­mäs­sä piha­pii­rin puo­les­ta­si. Kaut­tam­me saat myös oma­si tai talo­yh­tiön ruuk­kuis­tu­tuk­set kuntoon.

Kiinnostuitko arboristipalveluistamme?