ARboristipalvelut

Arboristipalvelut

Arbo­ris­ti on puun­hoi­don ammat­ti­lai­nen, joka tun­tee puun koko elinkaaren

Hie­no puus­to on visu­aa­li­nen koke­mus ja tuo kiin­teis­töl­le lisä­ar­voa. Oikein hoi­det­tu­na puus­to on elin­voi­mai­nen ja pit­käi­käi­nen. Pui­ta täy­tyy siis hoi­taa, jot­ta ne kas­vai­si­vat ympä­ris­töl­leen suo­tui­sas­ti ja tur­val­li­ses­ti. Ammat­ti­tai­toi­nen arbo­ris­ti osaa teh­dä arvion hoi­don tar­pees­ta huo­mioi­den myös puun juu­ris­toa­lu­een ja juu­ris­ton paran­ta­mal­la kas­vua­lus­taa sopi­vin menetelmin.

Raken­ne­ke­hi­tys­leik­kuu nuor­ten pui­den kas­vun tueksi

Nuor­ten pui­den kas­vua ohja­taan tar­vit­taes­sa raken­ne­ke­hi­tys­leik­kuil­la. Näin vah­vis­te­taan puun kes­tä­vää raken­net­ta. Arbo­ma­rel­la käy­täm­me aina tilan­tee­seen par­hai­ten sopi­vaa ja tur­val­li­sin­ta työ­ta­paa, ensi­si­jai­ses­ti puukiipeilytekniikkaa.

Arbo­ris­tin toteut­ta­ma kun­to­kar­toi­tus van­hoil­le puille

Jokai­nen puu on yksi­lö. Vaik­ka ulkoi­ses­ti kaik­ki näyt­täi­si ole­van hyvin, puus­sa saat­taa sil­ti olla pii­le­viä ongelmia.

Van­hem­mil­le puil­le kan­nat­taa tila­ta arbo­ris­ti­asian­tun­ti­jan kun­to­tut­ki­mus, joka suo­ri­te­taan sil­mä­mää­räi­ses­ti ja tar­vit­taes­sa käy­te­tään mik­ro­po­raa tai ult­ra­ää­ni­lai­tet­ta. Kun­to­kar­toi­tuk­sel­la ja sen myö­tä teh­tä­vil­lä toi­men­pi­teil­lä mini­moi­daan riskejä.

Toi­si­naan puu täy­tyy kaa­taa koko­naan tur­val­li­suu­den takia. Koh­tees­ta riip­puen voi­daan jät­tää maa­run­ko muis­tok­si ja eliöi­den ilok­si - hyön­teis­ho­tel­lik­si. Puun tari­naa voi­daan jat­kaa esi­mer­kik­si soi­tin­ma­te­ri­aa­li­na, run­gos­ta sahat­tui­na lank­kui­na tai pöl­leis­tä teh­tyi­nä jakkaroina.

Vart­tu­nei­den ja van­ho­jen pui­den hoitoleikkuut

Mah­dol­li­suuk­sien mukaan voi­daan arvo­kas­ta, van­haa puu­ta pyr­kiä säi­lyt­tä­mään pys­tys­sä mah­dol­li­sim­man pit­kään esi­mer­kik­si lat­vus­tuen­noin, hoi­to­leik­kuin, lat­vuk­sen pie­nen­nyk­sel­lä tai harvennuksella.

Lat­vus­tuen­nan idea­na on tukea puun hei­ken­ty­nyt­tä haa­raa, jot­ta se ei reve­tes­sään vahin­goit­tai­si koko puu­ta ja pysyi­si näin myös ympä­ris­töl­leen tur­val­li­sem­pa­na. Van­hat puut, arvo­puut ovat ehdot­to­mas­ti vaa­li­mi­sen arvoi­sia. Sata­vuo­ti­aan puun toi­mi­tusai­ka on sata vuotta.

Arbo­ris­ti­pal­ve­lut ammat­ti­tai­dol­la – puun­kaa­to tur­val­li­ses­ti ja hal­li­tus­ti ahtais­sa­kin paikoissa

Puun­kaa­dot toteu­tam­me suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja aja­tuk­sel­la aina koh­tee­seen sovel­tu­vim­mal­la ja tur­val­li­sim­mal­la taval­la joko suo­ra­kaa­to­na, kii­peil­len tai nos­to­ko­ria apu­na käyttäen.

Voit tila­ta meil­tä halu­tes­sa­si avai­met käteen -pake­tin, jol­loin hoi­dam­me myös jäl­ki­työt, eli viem­me pois oksat, risut ja muun puun­kaa­dos­ta syn­ty­vän mate­ri­aa­lin. Voim­me haket­taa oksat ja risut, hal­koa pöl­lit ja istut­taa uuden puun kaa­de­tun tilalle.

Teem­me myös tont­ti­hak­kui­ta ja mai­se­moin­te­ja sekä mui­ta arboristipalveluita.

Kiinnostuitko arboristipalveluistamme?