Alan Konsultoinnit

Arboristikonsultointi ammattitaidolla

Tilaa Arbo­ma­rel­ta arbo­ris­ti­kon­sul­toin­ti sekä pui­den että pihan hoi­toon ja nii­den yllä­pi­toon. Arbo­ris­ti näkee puus­ton pii­le­vät vaa­rae­le­men­tit, esi­mer­kik­si raken­teel­li­set viat ja lahot­ta­jien aiheut­ta­mat vau­riot. Teem­me myös vie­ras­kas­vi­la­jien tor­jun­taa. Ehkä olet­kin raken­ta­mas­sa tren­di­käs­tä yrt­ti­penk­kiä, perin­teis­tä peren­na­penk­kiä tai aloit­ta­mas­sa kau­pun­ki­vil­je­lyä? Me autamme!

Ota yhteyt­tä mei­hin niin kar­toi­te­taan puus­to­si tai puu­tar­ha­si tilan­ne. Hoi­dam­me kah­den­kym­me­nen vuo­den van­kal­la arbo­ris­ti­ko­ke­muk­sel­la esi­mer­kik­si perin­ne­pi­hat, arvo­kiin­teis­töt ja kar­ta­no­puis­tot. Innos­tum­me myös yksi­tyis­ten oma­ko­ti­ta­lo­jen ja talo­yh­tiöi­den pihois­ta. Toteu­tam­me mai­se­moin­nit sekä rai­vauk­set luon­toar­vo­ja kun­nioit­taen ja luon­non moni­muo­toi­suut­ta yllä­pi­täen. Kun kysees­sä on arbo­ris­ti­pal­ve­lut tai puu­tar­han­hoi­to, pal­ve­lem­me kaikkia.

Pidäm­me puun­hoi­don tie­to­tai­toa yllä päi­vit­tä­mäl­lä kou­lu­tus­tam­me sään­nöl­li­ses­ti alan uusim­mal­la tie­dol­la. Meil­lä on kou­lu­tus ensia­pu­ti­lan­tei­den varal­ta sekä puun­hoi­toa­lal­le oleel­li­set työ­tur­val­li­suus- ja tieturvakortit.

Kiinnostuitko arboristipalveluistamme?