Kantojen jyrsinnät

Kantojyrsintä on siisti ja helppo tapa poistaa häiritsevät kannot

Yli­mää­räi­nen kan­to pihal­la saat­taa olla esteet­ti­nen hait­ta, mut­ta myös käy­tän­nön kan­nal­ta hai­tal­li­nen. Kan­to saat­taa hai­ta­ta puu­tar­han­hoi­toa tai olla estee­nä esi­mer­kik­si raken­ta­mi­sel­le tai liikenteelle.

Toteu­tam­me kan­to­jyr­sin­nät lähes jäl­kiä jät­tä­mät­tä ja vahin­goit­ta­mat­ta muu­ta kas­vus­toa. Käy­tös­säm­me on kan­to­jyr­sin­ko­ne, jol­la kan­non pois­ta­mi­nen on vai­va­ton­ta ja tur­val­lis­ta. Tar­vit­taes­sa hoi­dam­me myös kan­to­jyr­sin­näs­tä aiheu­tu­neet jäl­ki­työt eli sii­voam­me ja viem­me pois jyr­sin­näs­tä aiheu­tu­van puru­ka­san. Istu­tam­me halu­tes­sa­si uuden nur­mi­kon tai pei­täm­me koh­dan soralla.

Kiinnostuitko arboristipalveluistamme?