ammattimainen puidenhoitaja

Tie­to – Tai­to – Turvallisuus
Pal­ve­lut

Laadukkaat arboristipalvelut Uudenmaan alueella

Arbo­ma­re Oy hoi­taa arbo­ris­ti­pal­ve­lut tie­dol­la, tai­dol­la ja aja­tuk­sel­la. Eri­tyi­ses­ti raken­ne­tus­sa ympä­ris­tös­sä ilme­ne­vät pui­den ongel­mat, nii­den hoi­to ja ennal­taeh­käi­sy ovat omin­ta alaam­me. Toi­mek­sian­toi­him­me kuu­luu moni­puo­li­ses­ti koh­tei­ta yksi­tyis­pi­hois­ta aina vaa­ti­viin kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kai­siin koh­tei­siin. Pal­ve­lem­me lisäk­si talo­yh­tiöi­tä, kun­tia ja kaupunkeja.

Tar­joam­me arbo­ris­ti­pal­ve­lui­ta kor­keal­la ammat­ti­tai­dol­la. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu esi­mer­kik­si pui­den kun­to­tut­ki­mus, tur­val­li­nen puun­kaa­to, koko­nai­suu­den huo­mioo­not­ta­va puus­ton hoi­to, kan­to­jyr­sin­tä ja tar­pei­siin­ne sopi­va puu­tar­han tai pihan stailaus.

Pää­sään­töi­ses­ti pal­ve­lem­me Uuden­maan alu­eel­la, mut­ta hoi­dam­me tar­vit­taes­sa isom­pia pro­jek­te­ja kau­em­pa­na­kin. Ota yhteyt­tä, niin kes­kus­tel­laan asias­ta tarkemmin.

Osaamisemme

- Eri­kois­osaa­mi­se­na perin­ne­pi­hat ja nii­den arvo­kas van­ha puusto.

- Alan huip­pu­kou­lu­tus ja vank­ka ammat­ti­tai­to takaa­vat tur­val­li­sen ja oikeaop­pi­sen työnjäljen.

- Eri­tyi­ses­ti raken­ne­tus­sa ympä­ris­tös­sä ilme­ne­vät pui­den ongel­mat, nii­den hoi­to ja ehkäi­sy on omin­ta alaamme.

Teemme työmme luontoarvot edellä

Luon­non arvos­tus on meil­le sydä­men asia. Kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me pyrim­me huo­mioi­maan kes­tä­vän kehi­tyk­sen ja ympä­ris­tö­ar­vo­ja kun­nioit­ta­van näkökulman.

Teke­mäl­lä yhteis­työ­tä alan par­hai­den asian­tun­ti­joi­den kans­sa, takaam­me kor­kean laa­dun ja sitä kaut­ta erin­omai­sen asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den. Yhteis­työ­kump­pa­nim­me sekä työn­te­ki­jäm­me ovat kor­kean ammat­ti­tai­don omaa­via ammat­ti­lai­sia ja teke­vät laa­dus­ta tin­ki­mä­tön­tä työ­tä kustannustehokkaasti.

Työm­me on kotitalousvähennyskelpoista.

Lue lisää Arbomaresta

Voit lukea lisää Arbo­ma­res­ta täs­tä Trä­husin artikkelista 

ja Hel­sin­gin Sano­mien kuukausiliitteestä

Palveluihimme kuuluu:

Arboristipalvelut

Pui­den kun­to­tut­ki­muk­set, hoi­to­leik­kuut, kaadot

Lue lisää

Pihojen hoito

 

Lue lisää

Kantojen jyrsinnät

 

Lue lisää

Alan konsultoinnit

 

Lue lisää

Kysyttävää?

 

Ota yhteyt­tä